This site uses Cookies to provide services, customize ads, and analyze your traffic. By using this site you agree to this.

Terms & Conditions

                                                                                                                              

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné podmienky upravujú predaj a kúpu tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim v prípade, ak predávajúcim je spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom CheWaTec, s.r.o. so sídlom Rubínova 8, 831 52 Bratislava, IČO: 51430878, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. V Oddieli: Sro, Vložke číslo: 5836/B.

2. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve/potvrdenej objednávke (ďalej KZ) majú prednosť pred znením uvedeným v týchto všeobecných obchodných podmienkach (ďalej VOP)

3. Právne vzťahy neupravené KZ alebo týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom v prípade vzniku obchodno-právnych vzťahov medzi Stranami.

 

II. KÚPNA ZMLUVA A CENA

1. Kúpna zmluva/objednávka/potvrdenie objednávky má vždy písomnú formu, zaslaná môže byť e-

mailom, poštou, prípadne faxom. Táto forma právneho úkonu sa vyžaduje aj pre zmenu a zrušenie kúpnej zmluvy. Objednávka kupujúceho musí obsahovať :

a.)    označenie kupujúceho uvedením jeho obchodného mena, sídla, IČO, DIČ alebo IČ DPH, údajom o jeho zápise v príslušnom registri

b.)    uvedenie jeho bankového spojenia

c.)    špecifikácia druhu tovaru (alebo služby) balenie, množstvo tovaru, jednotková cena

d.)    dátum jej vystavenia

e.)    čas, miesto a spôsob dopravy (Incoterms 2010)

f.)     označenie osoby, ktorá za kupujúceho objednávku urobila, spolu s uvedením jej pracovného zaradenia u kupujúceho a telefonického a e-mailového kontaktu

2. Kúpna zmluva vznikne až vtedy, ak bude zo strany predávajúceho bez výhrad alebo iných zmien písomne potvrdená akceptácia objednávky kupujúceho, resp. vtedy, ak bude zo strany kupujúceho bez výhrad alebo iných zmien písomne potvrdená akceptácia nového návrhu KZ.

3. Pokiaľ dôjde v dobe medzi uzatvorením zmluvy a dodávkou tovaru k značnému zvýšeniu cien za suroviny, logistiku či k iným závažným zmenám hospodárskych podmienok, ktoré majú rozhodujúci vplyv na stanovenie cien, je predávajúci oprávnený k adekvátnej zmene kúpnej ceny príslušnej suroviny/služby, je však povinný bez zbytočného odkladu o zmene ceny informovať kupujúceho; ak s takýmto zvýšením kúpnej ceny kupujúci nesúhlasí, je oprávnený bez zbytočného odkladu od kúpnej zmluvy písomne odstúpiť. Ak toto právo kupujúci nevyužije, má sa bez ďalšieho za to, že medzi zmluvnými stranami došlo k dohode o zmene výšky kúpnej ceny.

 

III. DODACIE PODMIENKY

1.Ak nie je v KZ uvedené inak, platí, že k splneniu záväzku predávajúceho dodať tovar kupujúcemu

A k vzniku práva predávajúceho účtovať dohodnutú kúpnu cenu, dochádza dňom, kedy bol tovar

kupujúcemu dodaný, a to: (i) okamihom, kedy bol tovar odovzdaný prvému dopravcovi k preprave a

dodávka je označená ako zásielka pre kupujúceho v prípade, ak KZ určuje odoslanie tovaru predávajúcim; alebo (ii) okamihom, kedy bol tovar odovzdaný kupujúcemu v mieste určenom v KZ (napr. V sklade predávajúceho alebo v mieste určenom kupujúcim v KZ a pod.).

2. Prípustná odchýlka množstva dodaného tovaru je +/- 5% oproti množstvu tovaru uvedeného v potvrdení objednávky

3. Kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie tovaru v mieste plnenia oprávnenou osobou a ak je to technicky nutné, je povinný poskytnúť pracovníkov alebo nástroje potrebné k prevzatiu tovaru a potvrdiť prevzatie tovaru na príslušnom dokumente (dodací list, nákladný list, CMR)

Dodací list musí obsahovať nasledujúce údaje:

a.)    označenie, sídlo a identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho

b.)    označenie tovaru a jeho množstvo

c.)    miesto dodania tovaru

Okamžikom potvrdenia dokladu o dodaní tovaru prechádzajú všetky riziká spojené s tovarom na kupujúceho.

4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny dodaného tovaru predávajúcemu.

5. Pri dohodnutí vlastného odvozu kupujúcim zo skladu predávajúceho, oznámi písomne alebo telefonicky predávajúci kupujúcemu, že tovar je pripravený k odberu.

6. Kupujúci je povinný pri osobnom odbere tovaru predložiť potvrdenie o totožnosti kupujúceho /osoby oprávnenej za kupujúceho prevziať tovar (napr. živnostenský list, identifikačnú kartu, vodičský preukaz, pas, ....) a prevzatie tovaru vymedzeného kúpnou zmluvou vlastnoručne podpísať na origináli dokladu o splnení dodávky (dodací list, ložný list, dopravný list), s uvedením, že sa jedná o kupujúceho/osobu oprávnenú za kupujúceho tovar prevziať.

 

 IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1.Kúpna cena zahrňuje náklady na prepravu tovaru kupujúcemu, vrátane poplatkov za používanie spoplatnených komunikácií, pokiaľ nie je v ponuke a/alebo v potvrdení objednávky predávajúceho uvedené inak.

2.Ceny za tovar či za iné služby poskytnuté predávajúcim sa rozumejú bez DPH. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru zvýšenú o DPH. Ceny obalov, náklady na prepravu tovaru kupujúcemu, mýtne, obalové a manipulačné poplatky sú zahrnuté v kúpnej cene, pokiaľ neboli písomne dohodnuté iné podmienky.

3.Podkladom pre platbu je predávajúcim vystavená faktúra, ktorú predávajúci zašle kupujúcemu na adresu označenú v objednávke, spravidla na adresu sídla firmy/miesta podnikania. Faktúra musí obsahovať:

a) číslo faktúry

b) označenie a sídlo (miesto) podnikania predávajúceho a kupujúceho

c) IČ a DIČ predávajúceho a kupujúceho

d) dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia

e) dátum vystavenia faktúry

f) dátum splatnosti (platobnú podmienku)

g) označenie formy úhrady a platobných údajov predávajúceho

h) označenie tovaru a/alebo iného plnenia poskytnutého predávajúcim a jeho množstvo (rozsah)

i) kúpnu cenu tovaru a/alebo iného plnenia poskytnutého predávajúcim za mernú jednotku

j) celkovú kúpnu cenu tovaru a/alebo iného plnenia poskytnutého predávajúcim s údajom o DPH

4. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, kúpna cena a/alebo cena iného plnenia poskytnutého predávajúcim je splatná v lehote 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.

5. Námietky k faktúre je potrebné oznámiť predávajúcemu písomne v lehote 7 dní od jej doručenia, pričom vznesené námietky musia byť riadne špecifikované, inak sa na ne neprihliada.

6. V prípade, že kupujúci je v omeškaní s platením kúpnej ceny (faktúry), je predávajúci oprávnený bez výzvy účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

7. Po uzatvorení zmluvy má predávajúci právo, keď mu budú známe negatívne skutočnosti týkajúce sa platobnej disciplíny, či kreditnej vierohodnosti kupujúceho alebo ak kupujúci bude v omeškaní so splnením akéhokoľvek splatného záväzku voči predávajúcemu, odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu až do doby, kým mu kupujúci poskytne preddavok najmenej vo výške 50% dohodnutej kúpnej ceny alebo predloží garanciu, že kúpna cena bude zaplatená. Pri nesplnení tejto požiadavky alebo v prípade jej odmietnutia má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy a kupujúci nemá nárok na odškodnenie.

8. Predávajúci je oprávnený bez ohľadu na určenie plnenia záväzku kupujúceho, jeho všetky platby najprv započítať na staršie záväzky kupujúceho, t.j. na záväzky kupujúceho najskôr splatné. Pokiaľ predávajúcemu vznikli nároky aj na úroky z omeškania alebo zmluvné pokuty, je predávajúci oprávnený plnenie kupujúceho započítať najprv na zmluvné pokuty, následne na úroky z omeškania a ďalšie príslušenstvo pohľadávky predávajúceho a až v poslednom rade na istinu.

9. Kupujúci je oprávnený previesť zápočet vzájomných pohľadávok, zadržať alebo krátiť svoje plnenie z KZ voči predávajúcemu len vtedy, ak riadne a včas uplatnil reklamáciu vád tovaru a len s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho. Svoje prípadné protinároky s pohľadávkami predávajúceho je oprávnený jednostranne započítať len vtedy, ak tieto jeho protinároky mu boli priznané právoplatnými rozhodnutiami alebo boli písomne uznané predávajúcim, pričom podpis osoby oprávnenej konať menom predávajúceho, musí byť na príslušnom uznaní záväzku úradne osvedčený.

10. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči predávajúcemu na tretiu osobu.

 

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIE VÁD

1.Kupujúci je pri prevzatí dodávky povinný skontrolovať tovar ihneď pri jeho prevzatí alebo dodaní.

2. Oznámenie vady tovaru (ďalej len reklamácia) musí kupujúci vhodným spôsobom doložiť (napr.protokolom dopravcu, úradným potvrdením váhy)

3. Pokiaľ sa strany nedohodú inak, kupujúci musí reklamovaný tovar skladovať oddelene, predpísaným spôsobom, v obale dodanom predávajúcim spolu s reklamovaným tovarom a s týmto tovarom nesmie manipulovať spôsobom, ktorý by mohol mariť kontrolu reklamovaných vád.

4. Riadne reklamované vady tovaru je predávajúcí povinný preskúmať a písomne oznámiť kupujúcemu svoje stanovisko v lehote 30 dní od doručenia písomnej reklamácie.

5. V prípade oprávnenej reklamácie predávajúci zistené vady v primeranej lehote odstráni dodaním chýbajúceho tovaru, dodaním náhradného tovaru za tovar vadný alebo poskytnutím zľavyz kúpnej ceny. Spôsob odstránenia závad si strany dohodnú písomne.Vrátenie reklamovaného tovaru pred ukončením reklamačného riadenia je možné len so súhlasom predávajúceho.

7. Náklady vzniknuté v súvislosti s reklamáciou idú pri oprávnenej reklamácii na ťarchu predávajúceho, pri neoprávnenej reklamácii na ťarchu kupujúceho. Tieto náklady budú vyúčtované a uhradené na základe vystavenej faktúry.

8. V prípade, že kupujúci nesplní ktorúkoľvek z podmienok reklamačného konania vyplývajúcich z VOP či z platných právnych predpisov, nie je predávajúci povinný uznať reklamáciu za oprávnenú.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. V prípade, že nastane na strane predávajúceho nezávisle od jeho vôle prekážka, ktorá mu bráni k splneniu jeho povinnosti podľa kúpnej zmluvy a nedá sa predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, môže ktorákoľvek strana odstúpiť od kúpnej zmluvy.

2. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť či pozastaviť jej plnenie aj v prípade, že kupujúci je v

Omeškaní s plnením svojho splatného záväzku voči predávajúcemu. Súčasne túto skutočnosť predávajúci oznámi kupujúcemu. Zastavením dodávaného tovaru sa zároveň rušia predávajúcemu lehoty splnenia jeho povinností. Dňom nasledujúcom po uspokojení všetkých splatných pohľadávok predávajúceho tomuto začínajú opäť bežať od začiatku lehoty k splneniu jeho povinností voči kupujúcemu.

3. Ustanovením predchádzajúcich odstavcov nie je dotknuté právo strán odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa

Príslušných ustanovení občianskeho zákonníka.

4. Účinky odstúpenia od kúpnej zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej strane.

 

VII. Ochrana a uchovania dát

1. Kupujúci v týchto VOP udeľuje predávajúcemu výslovný súhlas na evidenciu a spracovávanie osobných dát kupujúceho a to pre svoju potrebu.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou ponuky, resp. Potvrdenia objednávky, či uzavretej kúpnej zmluvy predávajúceho.

2. Všetky písomnosti podľa tejto zmluvy môžu byť doručené druhej strane osobne, prostredníctvom držiteľa poštovnej licencie (ďalej len pošta). V prípade pochybností sa má za to, že písomnosti odoslané prostredníctvom pošty či kuriérom boli doručené do 3 dní od odoslania a prostredíctvom e-mailu okamžikom doručenia potvrdenia o prečítaní tohoto e-mailu jeho adresátom.

3.Omeškanie v dĺžke 5 dní sa nepovažuje za porušenie kúpnej zmluvy a zároveň predstavuje náhradnú primeranú lehotu na splnenie príslušných povinností, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4.Práva, povinnosti, ako aj právne vzťahy, ktoré vznikli v dôsledku uzavretia kúpnej zmluvy, kúpnou zmluvou a/alebo týmito VOP, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, výslovne v zmluve alebo VOP neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

5.Prípadné spory sa predávajúci a kupujúci pokúsia riešiť vzájomnou dohodou. V prípade, ak nebude možné dosiahnuť zmier, o všetkých sporoch zmluvných strán bude s konečnou platnosťou rozhodovať vecne a miestne príslušný slovenský súd.

6. Ak by sa niektoré ustanovenie týchto VOP stalo neplatným, netýkala by sa táto neplatnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany vyhlasujú, že namiesto neplatného ustanovenia spoločne dohodnú také platné ustanovenie, ktoré sa z hospodárskeho hľadiska najviac blíži k neplatnému ustanoveniu.

7.Predávajúci má výhradné právo tieto VOP meniť a dopĺňať, pričom každá zmena či doplnenie musí byť uskutočnená písomnou formou. Nové znenie VOP bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho<www.chewatec.sk>. Kupujúci má tak nepretržitú možnosť sa s nimi kedykoľvek oboznámiť.

8.Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.03.2018 s platnosťou na dobu neurčitú.